2 Days 1 Night Boat Trip Package

แพคเกจ 2 วัน 1 คืน
วันแรก
(เวลาโดยประมาณ)
09.00
รถรับจากท่าเรือเข้าสู่ที่พักของรีสอร์ท
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ห้องอาหารริมทะเล
เลือกโปรแกรมท่องเที่ยว
13.00
A.ออกเดินทางไปดำน้ำ ให้อาหารปลาอ่าวม่วง ชมพระอาทิตย์อัสดงณ.  ทะเลแหวก  เกาะนางยวน,
B. ชมวิวมุมสูงจากสันเขื่อน และกราบสักการะเสด็จพ่อ ร 5
17.00
นำท่านกลับสู่ที่พัก
19.00
รับประทานอาหารค่ำ ชมชายหาดยามค่ำคืน
วันที่ 2
 08.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00
เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ชุมพร โดยสวัสดิภาพ

ราคาแพ็คเก็จ

ห้องพักแอร์ จำนวนแขก
1 – 9 ท่าน
ราคาท่านละ 1,899 บาท
Standard Room
10 – 19 ท่าน
ราคาท่านละ 1,799 บาท
20 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 1,699 บาท
ห้องพักแอร์ จำนวนแขก
1 – 9 ท่าน
ราคาท่านละ 1,999 บาท
Superior Room
10 – 19 ท่าน
ราคาท่านละ 1,899 บาท
20 ท่านขึ้นไป
ราคาท่านละ 1,799 บาท
 ห้องพักแอร์พิเศษ จำนวนแขก  1 – 9 ท่าน ราคาท่านละ 2,899 บาท
Luxury Room 10 – 19 ท่าน ราคาท่านละ 2,799 บาท
20 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,699บาท


หมายเหตุ *** ราคาแพ็คเก็จไม่รวมค่าเดินทาง ***รีสอร์ทสามารถติดต่อจองตั๋วได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1. พักห้องละ 2 ท่าน หรือ ตามจำนวนที่จัดไว้มาตรฐาน
2. ลด 10% สำหรับท่านที่เสริมพิเศษ
3. เด็ก 6-8ขวบ (ความสูงไม่ถึง 100 เซ็นติเมตร) ลด 10%
4. เรือที่ใช้รอบเกาะให้พิจารณาจากจำนวนแขกเป็นสำคัญ
5. ราคาแพ็คเก็จรวม
– ห้องพัก 1 คืน  สามารถอัพเกรดห้องพักได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– อาหาร 3 มื้อ
– รถรับส่ง ไป – กลับ
– เรือนำเที่ยวเกาะนางยวน – อ่าวม่วง 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

จองแพ็คเก็จ กรุณาติดต่อโดยตรง ที่ 077-456000 /077-456398 /084-3073009 /081-5368315

โอนเงิน 731-000-966-2 กรุงเทพ สาขาเกาะเต่า ชื่อ  ทรายรีฮัทรีสอร์ท

ห้องพักร่วมรายการ

You may also like...